Hva er Kruttmesterkurs ?

Velkommen til Kruttmesterkurs


error

Krav om gjennomgått sikkerhetsopplæring

Etter den nye våpenloven av 2021 omfattes salutteringskanoner nå av våpenloven og det stilles krav til gjennomgått sikkerhetskurs for å få utstedt våpenkort for saluttkanon.

3.10.1 Særlig om saluttkanoner
Salutteringskanoner produsert etter 1890 vil være omfattet av våpenlova og krever løyve, jf. § 2 nr. 2, jf. våpenforskrifta § 2-1.
Fysiske og juridiske personer som allerede innehar eller ønsker å erverve kanon til salutteringsformål kan gis løyve i medhold av våpenlova § 14. Søker skal oppfylle krav til alder etter § 15 første ledd første setning, samt krav til vandel og personlige egenskaper etter §§ 15-16.
Søker skal dokumentere å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring for bruk og håndtering av saluttkanon.


Våre kurs er godkjent av POD som vedlegg til søknad om våpenkort for saluttkanon


Hvorfor gjennomføre sikkerhetskurs ?


Behovet for et salutteringskurs med fokus på sikkerhet kom istand etter den nye våpenloven av 1. Juni 2021. Kanoner er etter revisjonen nå å anse som et våpen – mens det tidligere var et uregulert område.

Søker skal dokumentere å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring for bruk og håndtering av saluttkanon. Personer som var aktive saluttører eller var eier av registrert saluttkanon da ny lov og forskrift trådte i kraft 1. juni 2021, antas å inneha tilstrekkelig våpendugleik. Ved søknad om etterregistrering behøves ikke ny dokumentasjon på tilstrekkelig våpendugleik.

3.10.1 – Våpenloven

Det stilles derfor som krav at man har gjennomgått sikkerhetsopplæring for å få utstedt våpenkort for kanon. Kruttmesterkurset er godkjent av Politidirektoratet som vedlegg til søknad om våpenkort – og kurset omfatter både munningsladet og bakladet kanon.
Vi har som mål at du skulle kunne ha godt utbytte av kurset – enten du vurderer å kjøpe din første kanon, har drevet med det i mange år eller om du inngår i et lag som vurderer å gå til anskaffelse av en saluttkanon.

I tillegg til å det rent praktiske og teoretiske – så ønsker vi også å inspirere til at tradisjonen med salutt holdes vedlike og vi håper derfor at du også vil få ett sosialt utbytte av kurset vårt – som kan bidra til at det fortsatt vil høres salutter over vårt langstrakte land.


Målsetninger

  • Gjennom teori og praksis – gi en grunnleggende innføring i ulike metoder for sikker saluttering
  • Ulike kruttyper og relevante pyrotekniske satser og deres egenskaper
  • Hvordan Ladningstørrelse, Korning og Kaliberlengde påvirker lydbilde